Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца почела је са радом школске  1976/77.г. као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји  од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.

             За школску 2018/2019. године Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша,из Пећинаца образује за подручје рада Машинство и обрада метала, следећеобразовне профиле:механичар грејне и расхладне технике,по једно одељење у трећем разреду, оператер машинске обраде, једно одељење у другом и трећем разреду, индустријски механичар, једно одељење у првом, другом и трећем разреду, бравар-заваривач, једно одељење у првом разреду, све у трогодишњем образовању, док за образвни профил мехатроничар, једно одељење у првом разреду.

            У подручју рада Електротехника, образовни профил електричар, по једно одељење у првом и другом разреду

            У подручју рада Економија, право и администрација, за образовни профил економски техничар, IV степен стручне спреме, уписано јеједно одељење четвртогразреда а први и други разед финансијски администратор.

            У подручју рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички техничаруписано је по једно одељење у  трећег и четрвтог   разредa, а за образовни профил трговац  ,  уписано је по једно одељење првог, другог и трећег разреда разреда.

У току је доградња Техничке школе а тренутно школа ради у два грађевинска објекта међусобно удаљеним 300m. Теоријска настава изводиће се у једној смени у згради школе, а практична настава у школској радионици и радионицама предузећа оспособљеним за реализацију практичног дела наставних програма.

            Школа располаже са 9 кабинета и 2 специјализоване учионица. Школа има кабинет за трговинско пословање, библиотеку и 2/5 сале тј.178m2. коју у укупној површини од 422mдели са основном школом. Наша школа користи и  све учионице основне школе као и основна школа наше учионице.  За потребе реализације практичне наставе изграђена је школска радионица укупне површине 300m², у којој се налази једна учионица, једна алатница, магацин сировина и магацин готових производа, просторија техничке припреме, радионица машинске обраде и радионица ручне обраде. Школски намештај је примерен потребама ученика, добро очуван  и функционалан.

            Опремљеност школе:укупан проценат опремљености износи 64.58%. Проценат опремљености према нормативу износи 69.28%.

Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша`` изПећинацауписанајеурегистарОкружног  ПривредногсудауСремскојМитровицидана 22.12.1997.г. подбројемфи-984/97. заПодручјерадаМашинствоиобрадаметалаи 10.11.2000. г. подбројемфи. 1004/2000 заподручје рада економије, правоиадминистрације, образовнипрофилекономскитехничари трговина, угоститељствоитуризам, образовнипрофил – трговац.

            Утврђено је да ова школа испуњава услове за обављање образовно васпитне делатности за подручје рада Машинство и обрада метала Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-394/94-03 од 09.05.1994.г.,од 01.09.1997.г., Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице бр.106-022-102/2011-1 од 11.05.2011, за образовни профил оператер машинске обраде-огледи 128-022-23/2014-01 ОД 21.03.2014, за образовни профил заваривач и машински техничар за компјутерско конструисање; за подручјарадаЕкономија, правоиадминистрација, образовни профил – економски техничар и Трговина, угоститељствоитуризам, образовни профил трговац, решењем број 022-05394/94-03 од 27.07.2000.г. и за Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, образовни профил: туристички техничар, решењем број 106-022-00412/2004-01 од 13.12.2004.г.техничар за компјутерско конструисање; за подручјарада Економија, правоиадминистрација, образовни профил – економски техничар и Трговина, угоститељствоитуризам, образовни профил трговац, решењем број 022-05394/94-03 од 27.07.2000.г. и за Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, образовни профил: туристички техничар, решењем број 106-022-00412/2004-01 од 13.12.2004.г.

 

СНАГЕ ШКОЛЕ

Þ Међу првима у Србији смо увели дуални систем образовања

ÞШкола има стручно заступљен кадар . Структура наставног кадра је таква да спаја на добар начин стручност, младост и искуство. Наставници се подстичу на самообразовање и, укључивање у рад стручних друштава и планира се даље напредовање.

Þ Једина средња школа на територији Општине Пећинци

Þ Међу ретким средњим школама која реализује превоз ученика посебним аутобусима

Þ Усмереност на постизање квалитетног образовања уз уважавање могућности ученика.

Þ Након усвојеног Документа о сталном стручном усавршавању у Техничкој школи ''Миленко Веркић Неша'', наставници су још више мотивисани да се стручно усавршавају