Кратак историјат

Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца почела је са радом школске  1976/77.г. као истурено одељење Техничког школског центра из Руме. Као самостална средња школа, постоји  од 1978.г. до 1987.г. када се гаси Програм заједничког средњег васпитања и образовања. Школске 1987/88.г. школа је уписала прву генерацију ученика у машинску и природно-математичку струку. Школске 1990/91.г. школа уписује само ученике за подручје рада Машинство и обрада метала.

Школске 2021/2022. године Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца образује следеће образовне профиле:

Подручје рада Машинство и обрада метала:

  • ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР, по једно одељење у првом, другом и трећем разреду;

Подручје рада Електротехника:

  • ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ, по једно одељење у првом, другом, треће, и четвртом разреду;      

Подручје рада Економија, право и администрација:

  • ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР, по једно одељење у првом, другом, трећем и четвртом разреду;  

Подручје рада Трговина, угоститељство и туризам:

  • ТРГОВАЦ, по једно одељење у првом, другом и трећем разреду.

 

Надоградња и опремљеност школе

Школа ради у  два грађевинска објекта међусобно удаљеним 300 метара. Теоријска настава изводи се у једној смени у згради школе чија је површина 1400+935 м2 а практична настава у школској радионици  и радионицама предузећа оспособљеним за реализацију практичног дела наставних програма.

Школа располаже са 12 учионица, 8 кабинета, библиотеком и школском радионицом површине 300 м2. Наша школа користи и учионице основне школе као и основна школа наше. Фискултурна сала је заједничка. За потребе реализације практичне наставе изграђена је школска радионица укупне површине 400м2, у којој се налази једна учионица, једна алатница, магацин сировина и магацин готових производа, просторија техничке припреме, радионица машинске обраде и радионица ручне обраде. Школски намештај је примерен потребама ученика, добро очуван и функционалан.

 

Акредитација

Техничка школа ,,Миленко Веркић Неша" из Пећинаца уписана је у регистар Окружног  Привредног суда у Сремској Митровици дана 22.12.1997.г. под бројем фи-984/97. за подручје рада Машинство и обрада метала и 10.11.2000. г. под бројем фи.1004/2000, за подручје рада Економија, право и администрација, за подрручје рада Трговина, угоститељство и туризам.

Утврђено је да ова школа испуњава услове за обављање образовно васпитне делатности за подручје рада Машинство и обрада метала Решењем Министарства просвете Републике Србије број 022-05-394/94-03 од 09.05.1994.г.,од 01.09.1997.г., Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице број 106-022-102/2011-1 од 11.05.2011, за образовни профил: оператер машинске обраде-огледи, Решењем број 128-022-23/2014-01 од 21.03.2014. г.  за образовни профил: заваривач и машински техничар за компјутерско конструисање, Решењем број 106-022-00412/2004-01 од 13.12.2004. г. техничар за компјутерско конструисање; за подручја рада Економија, право и администрација, образовни профил: економски техничар и Трговина, угоститељство и туризам, образовни профил: трговац, Решењем број 022-05394/94-03 од 27.07.2000.г.. за подручје рада Трговина, угоститељство и туризам, образовни профил: туристички техничар, решењем број 106-022-00412/2004-01 од 13.12.2004.г.; Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице из Новог Сада број 128-022-775/2014.01 од 29.08.2014. г. за образовни профил: индустријски механичар; Решењем Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне заједнице из Новог Сада број 128-022-28/2017-01 од 06.02.2017. г. за образовни профил: техничар мехатронике. 

 

СНАГЕ ШКОЛЕ

Међу првима у Србији смо увели дуални систем образовања.

Школа има стручно заступљен кадар . Структура наставног кадра је таква да спаја на добар начин стручност, младост и искуство. Наставници се подстичу на самообразовање и, укључивање у рад стручних друштава и планира се даље напредовање.

Једина средња школа на територији Општине Пећинци.

Међу ретким средњим школама која реализује превоз ученика посебним аутобусима.

Усмереност на постизање квалитетног образовања уз уважавање могућности ученика.

Након усвојеног Документа о сталном стручном усавршавању у Техничкој школи ''Миленко Веркић Неша'', наставници су још више мотивисани да се стручно усавршавају.