• Механичар грејне и расхладне технике: По завршеном образовању за овај профил, циљ је оспособљавање ученика за: примену метода, поступака и принцип руковања. управљања и одржавања постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, примену алата који се користи при оправци, одржавању и монтажи постројења, избор оптималног режима рада, контролисања, прађења и итврђивања исправности рада постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, нримену трхнолошких поступака и метода растављања и састављања уређаја, машинских подсклопова и склопова постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, па постављање дијагнозе кварова и насталих недостатака у   функционисању постројења грејања, климатизације и расхладних уређаја, правилну употребу, примену и одржавање средстава рада. њихово рационално и економично коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања.                                                 
 • Оператер машинске обраде: ( металостругар; металоглодач; металобушач; металобрусач; металостругар нумерички управљаних машина; металоглодач нумерички управљаних машина) Циљ је оспособити ученика да ради на :
 1. производњи најразличитијих производа;
 2. прима и проучава радну и техничку документацију;
 3. припрема машине. алате и материјале и изводи обраду на стругу, глодалици, бушилици, брусилици у серијској и малосеријској производњи са комплетном или делимично разрађеном технолошком документацијом;
 4. ради на опслуживању и подешавању аутоматских, полуаутоматских, специјалних и универзалних машина прнлагођених за серијску и малосеријску производњу мање сложених делова;
 5. рукује специјалним подешеним машинама уз самостално мењање и оштрсње резног алата и подешава машине у току рада:
 6. контролише тачности израде стандардним контролницима помоћним и микрометарским мерилима;
 7. одржава чистоћу и подмазује машине у току рада;
 8. припрема алат и прибор и комуницира са издаваоцима и магационерима алата за машине;
 9. предаје готове делове у дат>и поступак; припрема алат и прибор за машине;
 10. израђује елементе за стругове и алате као што су: осовине чауре, вретена, клипови, вентили, вијци, матице, прстенови и сл.;
 11. мери помичним мерилом. дубиномером, микрометром, компаратором, шаблоном и чврстим мерилима;
 12. израђује разне профиле, навоје. жљебове различитих профила, зупчанике и друго. Оператер машинске обраде мора знати геометријске карактеристике алата, економску брзину резања. пресек струготине као и средства хлађења и трајност алата.

Нове технологије, које се темеље на употреби компјутера као што су САО и САМ системи примениће се у раду будућег оператора машинске обраде. Компјутерски управљане машине преузеће и неке операције везане за стругање, глодање, бушење, брушење.

 • Бравар-заваривачу је поред теорије веома важна и стручна пракса. Бравар-заваривач, планира, припрема и организује браварске и заваривачке радове, израђује делове металних конструкција механичком обрадом, спаја делове металних конструкција раздвојивим и нераздвојивим спојевима, израђује и монтира металне конструкције и процесне опреме, контролише квалитет браварских радова према прописима и нормативима, заварује поступком електролучног (РЕЛ, МИГ, МАГ, ТИГ) и електроотпорног заваривања заваривања, врши заваривање поступком гасног заваривања, врши спајање делова меким и тврдим лемљењем и лепљењем, контролише квалитет рада при заваривању, посвећује пажњу очувању здравља, околине, и безбедности на раду при извођењу браварских и заваривачких радова.
 • Индустријски механичар Обавља превентивно и корективно одржавање индустријских машина .Прати рад индустријских машина.Спроводи машинску обраду једноставних делова и монтажу подсклопова индустријских машина

Практична настава се у првој години реализује у школској радионици, док „образовање на радном месту“ почиње од друге године школовања када ђаци одлазе на праксу у компаније. Ученици пећиначке техничке школе који се школују за индустријског механичара имају практичну наставу у предузећу у континуитету од по неколико месеци, и то у другој години три месеца, а у трећој два пута по три месеца у блоку.

 • Електричар се бави инсталацијама и поправкама свих врста електричних уређаја. Ту спадају и прикључци за потрошњу електричне енергије, светла, осигурачи, електричне машине итд. Проверава рад инсталација, уклања кварове. Посао обавља унутра и напољу, повремено на висинама.
 • Техничар механтронике: Образовни стручњаци виде инжењера мехатронике као инжењера са широм основом чије знање и способности у доброј мери задиру у подручје микропроцесора, компјутерског програмирања, електронике, актуатора и управљања. Мехатроничар будућности је појединац који је у стању својим радом прелазити границе саставних дисциплина мехатронике како би препознао и искористио праву комбинацију технологија потребну за оптимално решење одређеног проблема. Подручје рада техничара за мехатронику је велико и задире у све делатности, а може се грусирати у
 1. опрему за пољопривреду у најширем смислу (од машина, алата, до робота и флексибилних производних и монтажних линија),
 2. канцеларијскаа техника, уређаји за забаву, апарати за домаћинство,
 3. возила, мотори,
 4. инструменти, медицинска опрема, сензори,
 5. војна индустрија