• Туристичкн техничар: Ученици се на овом образовном профилу школују за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци, али и на страним језицима. Ученици изучавају два страна језика, енглески и шпански. Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години.
  • Трговац: У оквиру трогодишњег школовања ученици који се определе за образовни профил - трговац упознају се са садржајима следећих стручних предмета: економика трговина, трговинско пословање, познавање робе,психологија. У току школовања ученици редовно обављају и практичну наставу шго их чини спремним да одговоре захтевима тржишта ( тржни центри, продавнице...).Циљ је да ученици савладају вештине и умења које омогућавају оспособљавање за самосталан рад у продавници,радне навике и дисциплине потребних за обаљавање послова и радних задатака трговца те да стечена теоријска знања пракгично примењују.